Go to main page / Go to mobile version of main page

Poetic Planet: International competition of amateur poetry.

Follow us on Twitter

English Русский
Polski Afrikaans
Kiswahili Espanol
Francais Italiano
Portuguese Deutsch
Hrvatski Turk
Dansk Cesky
Magyar Norsk

ALL THE HOTTEST NEWS IN OUR MAIN BLOG (link).

NEW, FAQ.

 

 

Top of page

 

English

You love and know how to write poetry? Want to get into a worldwide collection of amateur poetry and win a prize? Take part in the competition "Poetic planet."

The event is open to those who wrote poetry in the following languages: English, Russian, Polish, Afrikaans, Swahili, Spanish, French, Italian, Portuguese, German, Croatian, Turkish, Danish, Czech, Hungarian, Norwegian. No matter if your native language is different.

Tell a friend.

What should I do?

1. Download any of our applications that help generate rhymes.
2. Write four lines, where at least one rhyme was generated by our application.
3. Prior to December 1, 2015 please send your poem of four lines to our email address: [email protected] (subject line: "poetic planet"). Along with the poem also send a screenshot, where it would be clearly seen that at least one of the words were rhyming over our application

We will check the uniqueness of the poem through Google. For example, a user sends us a poem: "Those evening bells, those evening bells". We enter these words into Google. If Google does not find anything, then your poem is accepted for the competition.

Send poems to 1 December 2015. In December, we summarize the results and determine the winners.
First place will receive: a robotic mp3 player.
Second place will receive: a home planetarium.
Third place will receive: Wrist Watch - mobile phone

50 best works (in each of 16 languages) with attribution in each language will be published in e-book (in the form of a mobile application), which will be distributed in the AppStore and Google Play for free. The poem in the e-book will be divided into 16 chapters. That is, in 16 languages, in which you send your poems. Only 800 quatrains will be in the book. Your poem can read the whole world. E-book (in the form of mobile applications) will be published in February 2016.
From time to time on this page will be published poetry contestants.

Please note:
Allowed to compete only quatrains.
You can write poetry in any language (of 16: English, Russian, Polish, Afrikaans, Swahili, Spanish, French, Italian, Portuguese, German, Croatian, Turkish, Danish, Czech, Hungarian, Norwegian).
Poems without screenshots are not accepted for the competition.
By sending us a poem, do not forget to write what name to sign the stanza in the book.
By sending us a poem, you acknowledge your authorship.
By sending us a poem, you give us the right to publish it in the book.

See also the video. Thomas Moore could write a poem with the help of our mobile application.

Top of page

 

Русский

Вы любите и умеете писать стихи? Хотите попасть во всемирный сборник любительской поэзии, а также выиграть ценный приз? Примите участие в соревновании "Поэтическая планета".

В мероприятии могут принять участие те, кто пишет стихи на следующих языка: английский, русский, польский, африкаанс, суахили, испанский, французский, итальянский, португальский, немецкий, хорватский, турецкий, датский, чешский, венгерский, норвежский. Неважно, если ваш родной язык другой.

Рассказать другу.

Что надо сделать?

1. Загрузите любое из наших приложений, которые помогают генерировать рифмы.
2. Напишите четверостишие, где хотя бы одна рифма была сгенерирована с помощью нашего приложения.
3. До 1 декабря 2015 года пришлите ваше стихотворение из четырех строк к нам на электронный адрес: [email protected] (тема письма: "поэтическая планета"). Вместе со стихотворением пришлите также скриншот, где было бы наглядно видно, что хотя бы одно из слов было рифмовано через наше приложение

Мы будем проверять уникальность стихотворения через гугл. Например, пользователь нам пришлёт стихотворение: "Those evening bells, those evening bells". Вводим эти слова в гугл. Если гугл ничего не найдёт, то ваше стихотворенье принимается к участию в конкурсе.

Присылайте стихотворения до 1 декабря 2015 года. В декабре мы подводим итоги и определяем победителей.
Первое место получит: роботизированный mp3 плеер.
Второе место получит: домашний планетарий.
Третье место получит: наручные часы - мобильный телефон

50 самых лучших работ (на каждом из 16 языков) с указанием авторства на каждом языке будут опубликованы в электронной книге (в виде мобильного приложения), которая будет распространяться в Google Play и AppStore бесплатно. Стихотворения в электронной книге будут разделены на 16 глав. То есть, на 16 языках, на которых вы присылаете ваши стихи. Всего 800 четверостиший окажутся в книге. Ваше стихотворение сможет прочитать весь мир. Электронная книга (в виде мобильного приложени) будет опубликована в феврале 2016 года.
Время от времени на этой страничке будут публиковаться стихи конкурсантов.

Обратите внимание:
К конкурсу допускаются только четверостишья.
Вы можете писать стихи на любом языке (из 16: английский, русский, польский, африкаанс, суахили, испанский, французский, итальянский, португальский, немецкий, хорватский, турецкий, датский, чешский, венгерский, норвежский).
Стихи без скриншотов не принимаются к участию в конкурсе.
Отправляя нам стихотворение, не забудьте написать, каким именем подписывать четверостишье в сборнике.
Отправляя нам стихотворение, вы подтверждаете ваше авторство.
Отправляя нам стихотворение, вы даёте нам право публиковать его в сборнике.

Посмотрите также видео. Александр Пушкин мог бы написать поэму с помощью нашего мобильного приложения.

Top of page

 

Polski

Kochasz i wiesz, jak pisac poezje? Chce dostac sie do swiatowej kolekcji amatora poezji i wygrac nagrode? Wez udzial w konkursie "planety Poetyckiej".

Wydarzenie jest otwarte dla tych, ktorzy pisal wiersze w nastepujacych jezykach: angielski, rosyjski, polski, afrikaans, swahili, hiszpanski, francuski, wloski, portugalski, niemiecki, chorwacki, turecki, dunski, czeski, wegierski, norweski. Nie wazne, czy twoj jezyk ojczysty jest inny.

Powiadom przyjaciela.

Co nalezy zrobic?

1. Pobierz jeden z naszych aplikacji, ktore pomagaja generowac rymow.
2. Napisz cztery linie, w ktorych co najmniej jeden wierszyk zostalo wygenerowane przez naszej aplikacji.
3. Przed 01 grudnia 2015 prosimy o przeslanie poemat czterech linii na nasz adres email: (wiersz tematu: "poetyckie planeta") [email protected]. Wraz z wiersza rowniez wyslac ekranu, gdzie wyraznie widac, ze w co najmniej jednym z tych slow na naszej aplikacji rymowanych

Bedziemy sprawdzac wyjatkowosc poematu przez Google. Na przyklad, gdy uzytkownik wysyla nam wiersz: ""Those evening bells, those evening bells". Wchodzimy te slowa w Google. Jesli Google nie znajdzie nic, Twoj wiersz jest przyjmowane do konkursu.

Wyslij wiersze do 1 grudnia 2015 roku. W grudniu podsumujemy wyniki i ustalenia zwyciezcow.
Pierwsze miejsce otrzyma: robota odtwarzacz mp3.
Drugie miejsce otrzyma: planetarium domu.
Trzecie miejsce otrzyma: Wrist Watch - telefon komorkowy

50 najlepsze prace (w kazdym z 16 jezykow) z przydzialu w kazdym jezyku, zostana opublikowane w e-ksiazki (w formie aplikacji mobilnej), ktore zostana rozdane w AppStore i Google Play za darmo. Wiersz w e-ksiazki zostanie podzielona na 16 rozdzialow. To jest w 16 jezykach, w ktorych wyslesz swoje wiersze. Tylko 800 czterowierszy bedzie w ksiazce. Twoj wiersz czyta caly swiat. E-book (w formie aplikacji mobilnych) zostanie opublikowany w lutym 2016 roku.
Od czasu do czasu na tej stronie beda publikowane konkursu poezji.

Prosze zwrocic uwage:
Mogli konkurowac tylko czterowierszy.
Mozna pisac wiersze w dowolnym jezyku (z 16: angielski, rosyjski, polski, afrikaans, swahili, hiszpanski, francuski, wloski, portugalski, niemiecki, chorwacki, turecki, dunski, czeski, wegierski, norweski).
Wiersze bez screenow nie sa przyjmowane do konkursu.
Wysylajac nam wiersz, nie zapomnij napisac jakie imie do podpisania zwrotka w ksiazce.
Wysylajac nam wiersz, wyrazasz swoje autorstwo.
Wysylajac nam wiersz, dac nam prawo do publikowania go w ksiazce.

Zobacz takze film. Thomas Moore moglby napisac wiersz z pomoca naszej aplikacji mobilnej.

 

Top of page

 

Afrikaans

Jy lief is en weet hoe om gedigte te skryf? Wil jy om te kry in 'n wereldwye versameling van amateur poesie en 'n prys te wen? Neem deel in die kompetisie "Poetic planeet."

Die geleentheid is oop vir diegene wat poesie geskryf in die volgende tale: Engels, Russies, Pools, Afrikaans, Swahili, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Duits, Kroaties, Turks, Deens, Tsjeggies, Hongaars, Noors. Maak nie saak as jou moedertaal is anders.

Vertel 'n vriend.

Wat moet ek doen?

1. Aflaai van enige van ons programme wat help genereer rympies.
2. Skryf vier lyne, waar ten minste een rym deur ons aansoek gegenereer is.
3. Voor 1 Desember 2015 stuur jou gedig van vier reels aan ons e-pos adres: [email protected] (onderwerp: "poetiese planeet"). Saam met die gedig ook stuur 'n kiekie, waar dit duidelik gesien word dat ten minste een van die woorde rym oor ons aansoek

Ons gaan na die uniekheid van die gedig deur Google. Byvoorbeeld, 'n gebruiker stuur ons 'n gedig: ""Those evening bells, those evening bells". Ons gaan hierdie woorde in Google. As Google nie iets vind, dan is jou gedig is vir die kompetisie aanvaar.

Stuur gedigte tot 1 Desember 2015. In Desember, het ons n opsomming van die resultate en die wenners te bepaal.
Eerste plek sal ontvang: 'n robot mp3-speler.
Die tweede plek sal ontvang: 'n huis planetarium.
Die derde plek sal ontvang: Wrist Watch - selfoon

50 beste werke (in elk van 16 tale) met toeskrywing in elke taal sal gepubliseer word in die e-boek (in die vorm van 'n mobiele aansoek), wat in die AppStore en Google Spell gratis versprei word. Die gedig in die e-boek sal verdeel word in 16 hoofstukke. Dit is, in 16 tale, wat jy stuur jou gedigte. Slegs 800 kwatryne sal wees in die boek. Jou gedig kan lees die hele wereld. E-boek (in die vorm van mobiele toepassings) sal gepubliseer word in Februarie 2016.
Van tyd tot tyd op hierdie bladsy gepubliseer word poesie deelnemers.

Let wel:
Toegelaat word net kwatryne om te kompeteer.
Jy kan skryf poesie in enige taal (van 16: Engels, Russies, Pools, Afrikaans, Swahili, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Duits, Kroaties, Turks, Deens, Tsjeggies, Hongaars, Noors).
Gedigte sonder screenshots word nie aanvaar nie vir die kompetisie.
Deur die stuur van 'n gedig, moenie vergeet om te skryf watter naam die strofe in die boek te teken.
Deur die stuur van 'n gedig, erken jy jou outeurskap.
Deur die stuur van 'n gedig, jy gee ons die reg om dit te publiseer in die boek.

Sien ook die video. Thomas Moore kon skryf 'n gedig met die hulp van ons mobiele program.

Top of page

 

Kiswahili

Wewe upendo na kujua jinsi ya kuandika mashairi? Wanataka kupata katika ukusanyaji duniani kote ya mashairi Amateur na kushinda tuzo? Kushiriki katika mashindano ya "sayari Poetic."

Tukio hilo ni wazi kwa wale ambao aliandika mashairi katika lugha zifuatazo: Kiingereza, Kirusi, Polish, Kiafrikana, Kiswahili, Kihispania, Kifaransa, Kiitaliano, Kireno, Kijerumani, Kikroeshia, Kituruki, Kideni, Kicheki, Hungarian, Norway. Hakuna jambo kama lugha yako ya asili ni tofauti.

Mwambie rafiki.

Nifanye nini?

1. Shusha yoyote ya maombi yetu kwamba msaada kuzalisha mashairi.
2. Andika mistari nne, ambapo wimbo angalau moja alikuwa yanayotokana na maombi yetu.
3. Kabla ya Desemba 1, 2015 tafadhali tuma shairi yako ya mistari nne kwa anuani ya barua pepe yetu ya: [email protected] (chini ya mstari: "kishairi sayari"). Pamoja na shairi pia kutuma screenshot, ambapo itakuwa kuonekana wazi kwamba angalau moja ya maneno walikuwa rhyming juu ya maombi yetu

Sisi kuangalia uniqueness ya shairi kwa njia ya Google. Kwa mfano, mtumiaji zituma sisi shairi: "Those evening bells, those evening bells". Sisi kuingia maneno haya ndani ya Google. Kama Google haina kupata chochote, basi shairi lako limekubaliwa kwa ajili ya ushindani.

Kutuma mashairi ya Desemba 1, 2015. Katika Desemba, sisi muhtasari matokeo na kuamua washindi.
Nafasi ya kwanza atapata: Robotic mp3 mchezaji.
Nafasi ya pili atapata: usayaria nyumbani.
Nafasi ya tatu utapokea: Wrist Watch - simu ya mkononi

50 kazi bora (katika kila moja ya lugha 16) na maelezo katika kila lugha yatachapishwa katika kitabu e-(katika fomu ya maombi ya simu), ambayo itakuwa kusambazwa katika AppStore na Google Play kwa bure. shairi katika kitabu e-itagawanywa katika sura 16. Hiyo ni, katika lugha 16, ambayo wewe kutuma mashairi yako. 800 tu quatrains itakuwa katika kitabu. Shairi yako inaweza kusoma dunia nzima. E-kitabu (katika fomu ya maombi ya simu) litatolewa katika Februari 2016.
Mara kwa mara juu ya ukurasa huu vitachapishwa wagombea mashairi.

Tafadhali kumbuka:
Kuruhusiwa kushindana quatrains tu.
Unaweza kuandika mashairi katika lugha yoyote (ya 16: Kiingereza, Kirusi, Polish, Kiafrikana, Kiswahili, Kihispania, Kifaransa, Kiitaliano, Kireno, Kijerumani, Kikroeshia, Kituruki, Kideni, Kicheki, Hungarian, Norway).
Mashairi bila viwambo hazikubaliwi kwa ajili ya ushindani.
Kwa kutuma kwetu shairi, usisahau kuandika jina gani kusaini Stanza katika kitabu.
Kwa kutuma kwetu shairi, wewe kutambua uandishi wako.
Kwa kutuma kwetu shairi, wewe kutupa haki ya kuchapisha katika kitabu.

Angalia pia video. Thomas Moore unaweza kuandika shairi kwa msaada wa maombi yetu ya simu.

Top of page

 

Espanol

Te amo y se escribir poesia? ?Quieres entrar en una coleccion mundial de poesia amateur y ganar un premio? Participa en el concurso "planeta poetico".

El evento esta abierto a los que escribieron poesia en los siguientes idiomas: Ingles, Ruso, Polaco, Afrikaans, suahili, espanol, frances, italiano, portugues, aleman, croata, turco, danes, checo, hungaro, noruego. No importa si su lengua materna es diferente.

Recomendar a un amigo.

Que debo hacer?

1. Descargue cualquiera de nuestras aplicaciones que ayudan a generar rimas.
2. Escribir cuatro lineas, donde se genero al menos una rima por nuestra aplicacion.
3. Antes del 01 de diciembre 2015 por favor enviar su poema de cuatro lineas a nuestra direccion de correo electronico: [email protected] (linea de asunto: "planeta poetico"). Junto con el poema tambien enviar una captura de pantalla, donde se ve claramente que al menos una de las palabras se rima sobre nuestra solicitud

Vamos a comprobar la unicidad del poema a traves de Google. Por ejemplo, un usuario nos envia un poema: "Those evening bells, those evening bells". Entramos en estos terminos en Google. Si Google no encuentra nada, entonces tu poema es aceptada para la competicion.

Enviar poemas al 1 de diciembre de 2015. En diciembre, se resumen los resultados y determinar los ganadores.
El primer lugar recibira: un reproductor de mp3 robotica.
El segundo lugar recibira: un planetario casa.
El tercer lugar recibiran: reloj de pulsera - telefono movil

50 mejores obras (en cada uno de los 16 idiomas) con la atribucion en cada idioma sera publicado en e-libro (en la forma de una aplicacion movil), que se distribuira en la AppStore y Google Play de forma gratuita. El poema en el e-libro se divide en 16 capitulos. Es decir, en 16 idiomas, en la que usted envia a sus poemas. A solo 800 cuartetas estara en el libro. Su poema puede leer todo el mundo. E-libro (en forma de aplicaciones moviles) se publicara en febrero de 2016.
De vez en cuando en esta pagina se publicara concursantes poesia.

Por favor, tenga en cuenta:
Permiso para competir cuartetas solamente.
Usted puede escribir poesia en cualquier idioma (de 16: Ingles, Ruso, Polaco, Afrikaans, swahili, espanol, frances, italiano, portugues, aleman, croata, turco, danes, checo, hungaro, noruego).
Poemas sin imagenes no son aceptados para el concurso.
Mediante el envio de un poema, no se olvide de escribir el nombre que firmar la estrofa en el libro.
Mediante el envio de un poema, usted reconoce su autoria.
Mediante el envio de un poema, que nos da el derecho de publicarlo en el libro.

Vease tambien el video. Thomas Moore podria escribir un poema con la ayuda de nuestra aplicacion movil.

Top of page

 

Francais

Vous aimez et savez comment ecrire de la poesie? Voulez-vous entrer dans une collection mondiale de la poesie amateur et gagnez un prix? Participez au concours «planete poetique."

L'evenement est ouvert a tous ceux qui ecrivait de la poesie dans les langues suivantes: anglais, russe, polonais, afrikaans, le swahili, espagnol, francais, italien, portugais, allemand, croate, turc, danois, tcheque, hongrois, norvegien. Peu importe si votre langue maternelle est differente.

Envoyer a un ami.

Que dois-je faire?

1. Telecharger une de nos applications qui aident a produire des rimes.
2. Ecrire quatre lignes, ou au moins une rime ete generes par notre application.
3. Avant au 1 Decembre 2015 s'il vous plait envoyez votre poeme de quatre lignes a notre adresse e-mail: [email protected] (objet: «planete poetique»). Avec le poeme aussi envoyer une capture d'ecran, ou il apparait clairement que au moins l'un des mots qui riment ont ete au cours de notre application

Nous allons verifier l'unicite du poeme par Google. Par exemple, un utilisateur nous envoie un poeme: «Those evening bells, those evening bells». Nous entrons dans ces mots dans Google. Si Google ne trouve pas quelque chose, alors votre poeme est accepte pour la competition.

Envoyer poemes a 1 Decembre 2015. En Decembre, nous resumons les resultats et de determiner les gagnants.
La premiere place recevra: un lecteur mp3 robotique.
La deuxieme place recevra: un planetarium a la maison.
La troisieme place recevra: montre-bracelet - telephone mobile

50 meilleurs ?uvres (dans chacune des 16 langues) avec l'attribution dans chaque langue sera publie dans l'e-book (sous la forme d'une application mobile), qui sera distribue dans l'AppStore et Google Play gratuitement. Le poeme dans le e-book sera divise en 16 chapitres. C'est, en 16 langues, dans laquelle vous envoyez vos poemes. Seulement 800 quatrains seront dans le livre. Votre poeme peut lire le monde entier. E-book (sous la forme d'applications mobiles) seront publies en Fevrier 2016.
De temps en temps sur cette page seront publies concurrents poesie.

S'il vous plait noter:
Autorises a concourir quatrains seulement.
Vous pouvez ecrire de la poesie dans n'importe quelle langue (de 16: anglais, russe, polonais, afrikaans, le swahili, espagnol, francais, italien, portugais, allemand, croate, turc, danois, tcheque, hongrois, norvegien).
Poemes sans captures d'ecran ne sont pas admis a concourir.
En nous envoyant un poeme, n'oubliez pas d'ecrire ce nom pour signer la strophe dans le livre.
En nous envoyant un poeme, vous reconnaissez auteur.
En nous envoyant un poeme, vous nous donnez le droit de le publier dans le livre.

Voir aussi la video. Thomas Moore pourrait ecrire un poeme avec l'aide de notre application mobile.

Top of page

 

Italiano

Tu ami e sai come scrivere poesia? Vuoi entrare in una raccolta di poesie in tutto il mondo amatoriale e vincere un premio? Partecipa al concorso "pianeta poetico."

L'evento e aperto a coloro che hanno scritto poesie nelle seguenti lingue: inglese, russo, polacco, Afrikaans, Swahili, spagnolo, francese, italiano, portoghese, tedesco, croato, turco, danese, ceco, ungherese, norvegese. Non importa se la tua lingua madre e diversa.

Dillo a un amico.

Cosa devo fare?

1. Scaricare qualunque delle nostre applicazioni che aiutano a generare rime.
2. Scrivi quattro linee, in cui e stato generato almeno una rima per la nostra applicazione.
3. Prima del 1 dicembre 2015 si prega di inviare la tua poesia di quattro righe al nostro indirizzo e-mail: [email protected] (subject: "pianeta poetico"). Insieme con la poesia anche inviare uno schermo, dove sarebbe chiaramente che almeno una delle parole erano rima sulla nostra applicazione

Noi verificheremo l'unicita del poema tramite Google. Ad esempio, un utente ci invia una poesia: "Those evening bells, those evening bells". Entriamo queste parole in Google. Se Google non trova nulla, allora la tua poesia e accettato per il concorso.

Invia poesie al 1 ° dicembre 2015. Nel mese di dicembre, riassumiamo i risultati e determinare i vincitori.
Primo posto ricevera: un lettore mp3 robotica.
Il secondo posto ricevera: un planetario a casa.
Terzo posto ricevera: orologio da polso - cellulare

50 migliori opere (in ciascuna delle 16 lingue) con attribuzione in ogni lingua sara pubblicato in e-book (nella forma di una applicazione mobile), che sara distribuito in AppStore e Google Play gratuitamente. La poesia nella e-book sara suddiviso in 16 capitoli. Vale a dire, in 16 lingue, in cui si invia le tue poesie. Solo 800 quartine sara nel libro. La tua poesia in grado di leggere il mondo intero. E-book (in forma di applicazioni mobili) sara pubblicato nel mese di febbraio 2016.
Di tanto in tanto in questa pagina saranno pubblicati concorrenti poesia.

Si prega di notare:
Ammessi a competere solo quartine.
E possibile scrivere poesie in qualsiasi lingua (di 16: inglese, russo, polacco, Afrikaans, Swahili, spagnolo, francese, italiano, portoghese, tedesco, croato, turco, danese, ceco, ungherese, norvegese).
Poesie senza screenshot non sono accettati per il concorso.
Inviando una poesia, non dimenticate di scrivere quello che il nome a firmare la strofa nel libro.
Inviando una poesia, dichiarate di paternita.
Inviando una poesia, ci da il diritto di pubblicarlo nel libro.

Vedi anche il video. Thomas Moore potrebbe scrivere una poesia, con l'aiuto della nostra applicazione mobile.

Top of page

 

Portuguese

Voce ama e sabe como escrever poesia? Quero entrar em uma colecao mundial de poesia amadora e ganhar um premio? Tomar parte na competicao "planeta Poetico".

O evento e aberto a todos aqueles que escreveu poesia nos seguintes idiomas: Ingles, Russo, Polones, Portugues, Swahili, Espanhol, Frances, Italiano, Portugues, Alemao, croata, turco, dinamarques, checo, hungaro, noruegues. Nao importa se a sua lingua nativa e diferente.

Indique a um amigo.

O que devo fazer?

1. Baixar qualquer um dos nossos aplicativos que ajudam a gerar rimas.
2. Escrever quatro linhas, onde pelo menos uma rima foi gerado pela nossa aplicacao.
3. Antes de 01 de dezembro de 2015 envie seu poema de quatro linhas para o nosso e-mail: [email protected] (linha de assunto: "planeta poetica"). Juntamente com o poema tambem enviar uma imagem, em que poderia ser visto claramente que pelo menos uma das palavras foram rima sobre o nosso pedido

Iremos verificar a singularidade do poema atraves do Google. Por exemplo, um usuario envia-nos um poema: "Those evening bells, those evening bells". Entramos estas palavras no Google. Se o Google nao encontrar nada, entao o seu poema e aceito para a competicao.

Enviar poemas a 1 de Dezembro de 2015. Em dezembro, vamos resumir os resultados e determinar os vencedores.
O primeiro lugar recebera: um jogador robotico mp3.
O segundo lugar recebera: um planetario casa.
O terceiro lugar recebera: Relogio de pulso - telefone movel

50 melhores trabalhos (em cada um dos 16 idiomas) com atribuicao em cada idioma sera publicado em e-book (na forma de uma aplicacao movel), que sera distribuido na AppStore e Google Play gratuitamente. O poema no e-livro sera dividido em 16 capitulos. Ou seja, em 16 linguas, em que voce enviar seus poemas. Apenas 800 quadras sera no livro. Seu poema pode ler todo o mundo. E-book (sob a forma de aplicacoes moveis) sera publicado em fevereiro de 2016.
De tempos em tempos, esta pagina sera publicada concorrentes poesia.

Por favor, note:
Permissao para competir quadras apenas.
Voce pode escrever poesia em qualquer idioma (de 16 de: Ingles, Russo, Polones, Portugues, Swahili, Espanhol, Frances, Italiano, Portugues, Alemao, Croata, Turco, Dinamarques, checo, hungaro, noruegues).
Poemas sem imagens nao sao aceitos para a competicao.
Ao enviar-nos um poema, nao se esqueca de escrever o nome para assinar o verso do livro.
Ao enviar-nos um poema, voce reconhece a sua autoria.
Ao enviar-nos um poema, voce nos da o direito de publica-lo em livro.

Ver tambem o video. Thomas Moore poderia escrever um poema com a ajuda do nosso aplicativo movel.

Top of page

 

Deutsch

Sie lieben und wissen, wie man Gedichte schreiben? Mochten Sie in eine weltweite Sammlung von Amateur-Poesie zu bekommen und einen Preis gewinnen? Nehmen Sie teil an dem Wettbewerb "Poetic Planeten."

Die Veranstaltung ist offen fur diejenigen, die Poesie in den folgenden Sprachen geschrieben: Englisch, Russisch, Polnisch, Afrikaans, Swahili, Spanisch, Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Kroatisch, Turkisch, Danisch, Tschechisch, Ungarisch, Norwegisch. Egal, ob Ihre Muttersprache ist anders.

Weiterempfehlen friend.

Was soll ich tun?

1. Laden Sie alle unsere Anwendungen zu generieren Reime helfen.
2. Schreiben vier Zeilen, in denen mindestens ein Reim durch unsere Anwendung erzeugt wurde.
3. Vor dem 1. Dezember, bitte 2015 senden Sie Ihre Gedicht von vier Zeilen an unsere E-Mail-Adresse: [email protected] (Betreff: "poetische Planeten"). Zusammen mit dem Gedicht auch einen Screenshot, wo es deutlich zu erkennen wurden, dass mindestens eines der Worter wurden uber unsere Anwendung gereimten

Wir prufen die Einzigartigkeit des Gedichts durch Google. Zum Beispiel sendet ein Benutzer uns ein Gedicht: "Those evening bells, those evening bells". Wir geben diese Worte in Google. Wenn Google nicht findet nichts, dann ist dein Gedicht ist fur den Wettbewerb akzeptiert.

Senden Gedichten bis zum 1. Dezember 2015. Im Dezember, fassen wir die Ergebnisse und ermittelt die Gewinner.
Erster Platz erhalten: einen Roboter MP3-Player.
Der zweite Platz erhalt: ein Haus Planetarium.
Der dritte Platz erhalt: Armbanduhr - Handy

50 besten Arbeiten (in jeweils 16 Sprachen) mit Namensnennung in jeder Sprache wird im E-Book (in Form einer mobilen Anwendung), die im AppStore und Google Play kostenlos verteilt werden veroffentlicht. Das Gedicht in der E-Buch wird in 16 Kapitel unterteilt sein. Das hei?t, in 16 Sprachen, in denen Sie Ihre Gedichte zu schicken. Nur 800 Vierzeiler wird in dem Buch sein. Dein Gedicht lesen kann die ganze Welt. E-Book (in Form von mobile Anwendungen) wird im Februar 2016 veroffentlicht werden.
Von Zeit zu Zeit auf dieser Seite werden Gedichte Kandidaten veroffentlicht werden.

Bitte beachten Sie:
Darf nur Vierzeiler konkurrieren.
Sie konnen Poesie in jeder Sprache (Englisch, Russisch, Polnisch, Afrikaans, Swahili, Spanisch, Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Kroatisch, Turkisch, Danisch, Tschechisch, Ungarisch, Norwegisch von 16) schreiben.
Gedichte ohne Screenshots sind nicht fur den Wettbewerb akzeptiert.
Indem Sie uns ein Gedicht, vergessen Sie nicht zu schreiben, was Namen, um die Strophe in dem Buch zu unterzeichnen.
Indem Sie uns ein Gedicht, bestatigen Sie Ihre Urheberschaft.
Indem Sie uns ein Gedicht, geben Sie uns das Recht, sie in dem Buch zu veroffentlichen.

Siehe auch das Video. Thomas Moore konnte ein Gedicht mit Hilfe unserer mobilen Anwendung zu schreiben.

Top of page

 

Hrvatski

Volite i znati kako to pisati poeziju? Zelite li dobiti u svjetskoj zbirci amaterske poezije i osvojiti nagradu? Sudjelujte u natjecanju "Poetska planeta."

Dogadaj je otvoren za one koji su pisali poeziju u sljedecim jezicima: engleski, ruski, poljski, Afrikaans, svahili, spanjolski, francuski, talijanski, portugalski, njemacki, hrvatski, turski, Danski, ceski, madarski, norveski. Bez obzira ako je vas materinji jezik je razlicit.

Javi prijatelju.

Sto bih trebao uciniti?

1. Preuzimanje bilo koji od nasih aplikacija koje pomazu generirati pjesmice.
2. Napisite cetiri linije, gdje je najmanje jedna pjesmica je generirana od strane nase aplikacije.
3. Prije 1 prosinac 2015 molimo Vas da posaljete pjesmu od cetiri linije na nas e-mail adresu: [email protected] (subject: "pjesnicka planet"). Uz pjesmu i poslati screenshot, gdje ce biti jasno vidljivo da je barem jedan od rijeci su rimom preko nase aplikacije

Mi cemo provjeriti jedinstvenost pjesme putem Googlea. Na primjer, korisnik salje nam pjesmu: "Those evening bells, those evening bells". Ulazimo ove rijeci u Googleu. Ako Google ne moze pronaci nista, onda tvoj pjesma je prihvacen za natjecanje.

Posalji pjesme do 1. prosinca 2015. U prosincu smo sazeli rezultate i odrediti pobjednika.
Prvo mjesto ce dobiti: robota mp3 player.
Drugo mjesto ce dobiti: planetarij dom.
Trece mjesto ce dobiti: rucni sat - mobitel

50 najboljih radova (u svakoj od 16 jezika) uz atribuciju u svakom jeziku bit ce objavljeni u e-knjige (u obliku mobilne aplikacije), koji ce se distribuirati u AppStore i Google igrati besplatno. Pjesma u e-knjige ce biti podijeljen u 16 poglavlja. To je, na 16 jezika, u kojoj ste poslali svoje pjesme. Samo 800 quatrains ce biti u knjizi. Vasa pjesma moze procitati cijeli svijet. E-knjiga (u obliku mobilnih aplikacija) ce biti objavljen u veljaci 2016.
S vremena na vrijeme na ovoj stranici bit ce objavljeni poezije natjecatelje.

Imajte na umu:
Smije li se natjecati samo quatrains.
Mozete pisati poeziju u bilo kojem jeziku (od 16.: engleski, ruski, poljski, Afrikaans, svahili, spanjolski, francuski, talijanski, portugalski, njemacki, hrvatski, turski, Danski, ceski, madarski, norveski).
Pjesme bez screenshotovi nisu prihvaceni za natjecanje.
Slanjem nam pjesmu, ne zaboravite napisati ono ime potpisati kiticu u knjizi.
Slanjem nam pjesmu, potvrdujete da se autorstvo.
Slanjem nam pjesmu, sto nam daje za pravo da ga objaviti u knjizi.

Vidi takoder video. Thomas Moore mogao napisati pjesmu uz pomoc nase mobilne aplikacije.

Top of page

 

Turk

Siz sevgi ve siir yazmak nas?l biliyor? Amator siir dunya cap?nda bir koleksiyon icine almak ve bir odul kazanmak ister misiniz? Yar?smaya kat?l?n "Siirsel gezegen."

Olay asag?daki dillerde siir yazanlar ac?kt?r: Ingilizce, Rusca, Lehce, Afrikaans, Swahili, Ispanyolca, Frans?zca, Italyanca, Portekizce, Almanca, Norvecce, Macarca Danca H?rvatca, Turkce, Cekce,. Sizin anadil farkl? olursa olsun.

Arkadas?na soyle.

Ne yapmal?y?m?

1. Tekerlemeler uretilmesine yard?mc? bizim uygulamalar?n?n herhangi indirin.
2. En az bir kafiye bizim uygulama taraf?ndan olusturulan dort sat?r, yaz?n.
3. [email protected] (konu sat?r?: "siirsel gezegen") 1 Aral?k'tan once, 2015 bizim e-posta adresi icin dort sat?r sizin siir gonderin. Siiri ile birlikte ayn? zamanda ac?kca sozcuklerden en az biri bizim uygulama uzerinde kafiye gorulmustur olacak bir ekran goruntusu gonderin

Biz Google uzerinden siirin teklik kontrol edecektir. "Those evening bells, those evening bells": Ornegin, bir kullan?c? bize bir siir gonderir. Biz Google'da bu kelimeleri giriniz. Google bir sey bulmazsa, o zaman siir yar?smas? icin kabul edilir.

1 Aral?k 2015 icin siirler gonder. Aral?k ay?nda, biz sonuclar? ozetlemek ve kazananlar? belirler.
Ilk yer alacak: bir robot mp3 calar.
Ikinci s?ray? alacak: bir ev planetaryum.
Ucunculuk al?rs?n?z: Bilek Izle - cep telefonu

Her dil bir at?f ile en iyi 50 eser (16 dilde her) ucretsiz AppStore ve Google Play dag?t?lacak e-kitap (bir mobil uygulama seklinde), yay?nlanacakt?r. E-kitap siir 16 bolumden bolunecektir. Iste size siir gondermek hangi, 16 dilde vard?r. Sadece 800 dortlukler kitap olacakt?r. Sizin siir butun dunya okuyabilir. E-kitap (mobil uygulamalar seklinde) Subat 2016 y?l?nda yay?nlanacakt?r.
Bu sayfada zaman zaman siir yar?smac?lar yay?nlanacakt?r.

Lutfen dikkat:
Yaln?zca dortlukler rekabet icin Izin.
Siz herhangi bir dil (: Ingilizce, Rusca, Lehce, Afrikaans, Swahili, Ispanyolca, Frans?zca, Italyanca, Portekizce, Almanca, H?rvatca, Turkce, Danca, Cekce, Macarca, Norvecce 16) siir yazabilirsiniz.
Ekran olmadan Siirler yar?smaya kabul edilmez.
Bize bir siir gondererek, ne ismi kitapta stanza imzalamak icin yazmak unutmay?n.
Bize bir siir gondererek, sizin yazarl?k kabul.
Bize bir siir gondererek, bize kitap yay?mlamak hakk?n? verir.

Ayr?ca video gorun. Thomas Moore mobil uygulamas? yard?m? ile bir siir yazabilirim.

Top of page

 

Dansk

Du elsker og vide, hvordan man skriver poesi? Onsker du at komme ind i en verdensomsp?ndende samling af amator poesi og vind en pr?mie? Deltag i konkurrencen "Poetic planet."

Arrangementet er abent for dem, der skriver digte pa folgende sprog: engelsk, russisk, polsk, Afrikaans, swahili, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, tysk, kroatisk, tyrkisk, dansk, tjekkisk, ungarsk, norsk. Uanset om dit modersmal er anderledes.

Fortael en ven.

Hvad skal jeg gore?

1. Hent en af ??vores applikationer, der hj?lper generere rim.
2. Skriv fire linjer, hvor mindst en rim blev genereret af vores ansogning.
3. Inden 1. december, bedes 2015 sende dit digt pa fire linjer til vores e-mail-adresse: [email protected] (emnelinjen: "poetisk planet"). Sammen med digtet ogsa sende et sk?rmbillede, hvor det vil ses tydeligt, at mindst et af ordene var rhyming over vores ansogning

Vi vil kontrollere det unikke i digtet gennem Google. For eksempel sender en bruger os et digt: "Those evening bells, those evening bells". Vi gar ind i disse ord til Google. Hvis Google ikke finder noget, sa dit digt er godkendt til konkurrencen.

Send digte til den 1. december 2015. I december opsummere vi resultaterne og bestemme vinderne.
Forstepladsen vil modtage: en robot mp3-afspiller.
Andenpladsen vil modtage: et hjem planetarium.
Tredje sted vil modtage: Wrist Watch - mobiltelefon

50 bedste v?rker (i hver af 16 sprog) med tilskrivning pa hvert sprog vil blive offentliggjort i e-bog (i form af en mobil applikation), som vil blive fordelt i AppStore og Google Play for free. Digtet i e-bogen vil blive opdelt i 16 kapitler. Det er i 16 sprog, hvor du sender dine digte. Kun 800 quatrains vil v?re i bogen. Dit digt kan l?se hele verden. E-bog (i form af mobile applikationer) vil blive offentliggjort i februar 2016.
Fra tid til anden pa denne side vil blive offentliggjort poesi deltagere.

Bem?rk venligst:
Lov til at konkurrere udelukkende quatrains.
Du kan skrive poesi pa alle sprog (af 16: engelsk, russisk, polsk, Afrikaans, swahili, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, tysk, kroatisk, tyrkisk, dansk, tjekkisk, ungarsk, norsk).
Digte uden screenshots accepteres ikke til konkurrencen.
Ved at sende os et digt, sa glem ikke at skrive, hvad navn at underskrive strofe i bogen.
Ved at sende os et digt, bekr?fter du dit forfatterskab.
Ved at sende os et digt, giver du os ret til at offentliggore det i bogen.

Se ogsa videoen. Thomas Moore kunne skrive et digt med hj?lp fra vores mobile applikation.

Top of page

 

Cesky

Milujete a vedet, jak psat poezii? Chcete se dostat do celosvetove kolekce amaterskych poezie a vyhrajte cenu? Zucastnete se souteze "Poeticke planete."

Akce je otevrena pro ty, kdo psal poezii v nasledujicich jazycich: anglictina, rustina, polstina, afrikanstina, svahilstina, spanelstina, francouzstina, italstina, portugalstina, nemcina, chorvatstina, turectina, danstina, cestina, madarstina, norstina. Bez ohledu na to, pokud vas rodny jazyk je jiny.

Reknete znamemu.

Co mam delat?

1. Stahnete si nekterou z nasich aplikaci, ktere pomahaji vytvaret rymy.
2. Napiste ctyri radky, kde byl alespon jeden rym generovanych nasi aplikace.
3. Pred 01.12.2015 zaslete prosim svuj basen ctyri radky na nasi e-mailovou adresu: [email protected] (predmet: "poeticky planeta"). Spolu s basni take poslat screenshot, kde by melo byt jasne videt, ze alespon jeden ze slov byly rymovat pres nasi aplikaci

Budeme kontrolovat jedinecnost basne pres Google. Napriklad, uzivatel odesle nam basen: "Those evening bells, those evening bells". Zadame tato slova do Google. Pokud Google nic nenajde, pak se vase basen prijata do souteze.

Poslat basne do 1. prosince 2015. V prosinci, shrneme vysledky a urcit viteze.
Prvni misto obdrzi: robotickou mp3 prehravac.
Druhe misto obdrzi: domaci planetarium.
Treti misto obdrzi: naramkove hodinky - mobilni telefon

50 nejlepsich del (v kazdem z 16 jazyku) s pricteni v kazdem jazyce bude zverejneno v e-knihy (ve forme mobilni aplikace), ktery bude distribuovan v AppStore a Google hrat zdarma. Basen v e-knihy budou rozdeleny do 16 kapitol. To znamena, ze v 16 jazycich, ve kterych si je poslat sve basne. Pouze 800 ctyrversi bude v knize. Vase basen muzete precist cely svet. E-book (v podobe mobilnich aplikaci) budou zverejneny v unoru 2016.
Cas od casu se na teto strance budou publikovany poezie soutezicich.

Vezmete prosim na vedomi:
Dovoleno soutezit pouze quatrains.
Muzete psat poezii v libovolnem jazyce (z 16: anglictina, rustina, polstina, afrikanstina, svahilstina, spanelstina, francouzstina, italstina, portugalstina, nemcina, chorvatstina, turectina, danstina, cestina, madarstina, norstina).
Basne bez screenshotu nejsou prijimany do souteze.
Zaslanim basen, nezapomente napsat, jaky nazev podepsat sloku v knize.
Zaslanim basen, vyjadrujete tim svuj autorstvi.
Zaslanim basen, date nam pravo vydavat to v knize.

Viz take video. Thomas Moore mohl napsat basen s pomoci nasi mobilni aplikace.

Top of page

 

Magyar

Szereted, es tudja, hogyan kell verset irni? Szeretne, hogy egy globalis gyujtemenye amator kolteszet, es nyerjen egy dijat? Vegyen reszt a versenyben "Koltoi bolygon."

A rendezveny nyitva all azok elott, akik verseket irt a kovetkezo nyelveken: angol, orosz, lengyel, afrikaans, szuaheli, spanyol, francia, olasz, portugal, nemet, horvat, torok, dan, cseh, magyar, norveg. Nem szamit, ha az On anyanyelven mas.

Mondd el egy baratnak.

Mit kell tennem?

1. Toltse le barmelyik alkalmazasok segitsenek rimel.
2. Irj negy sort, ha legalabb egy rim hozta letre az alkalmazas.
3. Elott december 1, 2015 kerjuk, kuldje el vers negy sora a mi e-mail cime: [email protected] (targy: "koltoi bolygo"). Egyutt a vers is kuld egy screenshot, amennyiben ez vilagosan lathato, hogy legalabb az egyik szo arra rimelo at az alkalmazas

Fogjuk ellenorizni egyediseget a vers Google-on keresztul. Peldaul a felhasznalo elkuldi nekunk a vers: "Those evening bells, those evening bells". Azt irja ezeket a szavakat a Google. Ha a Google nem talal semmit, akkor a verset elfogadtak a versenyre.

Kuldd versek 1 2015. Decemberben osszefoglaljuk az eredmenyeket es meghatarozza a nyertesek.
Az elso helyezett kap: egy robot mp3 lejatszo.
Masodik helyezett kap: egy otthoni planetarium.
Harmadik helyezett kap: Wrist Watch - mobiltelefon

50 legjobb muvek (minden, 16 nyelven) az attribucios minden nyelven kozze kell tenni az e-book (formajaban egy mobil alkalmazas), amely kell elosztani az AppStore es Google Play for free. A vers az e-book lesz osztva 16 fejezetbol all. Ez azt jelenti, 16 nyelven, amelyen kuldje el verseket. Csupan 800 negysorosa lesz a konyv. A vers tudja olvasni az egesz vilagot. E-book (formajaban mobil alkalmazasok) teszik kozze 2016.
Idorol idore ezen az oldalon kerul kozzetetelre kolteszet versenyzok.

Kerjuk, vegye figyelembe:
Megengedett a versenyt csak negysorosa.
Irhat kolteszet barmely nyelven (osszesen 16: angol, orosz, lengyel, afrikaans, szuaheli, spanyol, francia, olasz, portugal, nemet, horvat, torok, dan, cseh, magyar, norveg).
Versek kep nelkul nem fogadja el a versenyre.
Kuldott nekunk egy verset, ne felejtsd el, hogy milyen nevet irjon ala a versszak a konyvben.
Kuldott nekunk egy verset, On elfogadja a szerzoseg.
Kuldott nekunk egy verset, akkor adja meg a jogot, hogy tegye kozze a konyvben.

Lasd meg a videot. Thomas Moore lehetne irni egy verset segitsegevel a mobil alkalmazas.

Top of page

 

Norsk

Du elsker og vet hvordan du skal skrive poesi? Onsker a komme inn i en verdensomspennende samling av amatorer poesi og vinne en premie? Ta del i konkurransen "Poetic planet."

Arrangementet er apent for de som skrev dikt pa folgende sprak: engelsk, russisk, polsk, afrikaans, swahili, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, tysk, kroatisk, tyrkisk, dansk, tsjekkisk, ungarsk, norsk. Uansett om morsmalet ditt er annerledes.

Tips en venn.

Hva skal jeg gjore?

1. Laste ned noen av vare programmer som hjelper generere rhymes.
2. Skriv fire linjer, der minst en rim ble generert av soknaden var.
3. For 1 desember 2015 kan du sende dikt pa fire linjer til var e-postadresse: [email protected] (emnefeltet: "poetisk planet"). Sammen med diktet ogsa sende et skjermbilde, der det vil bli klart sett at minst ett av ordene ble rim i soknaden var

Vi vil sjekke det unike diktet gjennom Google. For eksempel sender en bruker oss et dikt: "Those evening bells, those evening bells". Vi gar inn disse ordene i Google. Hvis Google ikke finner noe, sa din diktet er akseptert for konkurransen.

Send dikt til 1. desember 2015. I desember oppsummerer vi resultatene og avgjore vinnerne.
Forste sted vil motta: en robot mp3-spiller.
Andreplassen vil motta: et hjem planetarium.
Tredjeplass far: Wrist Watch - mobiltelefon

50 beste verk (i hver av 16 sprak) med henvisning pa hvert sprak vil bli publisert i e-bok (i form av en mobil applikasjon), som vil bli distribuert i AppStore og Google Play for free. Diktet i e-boken vil bli delt inn i 16 kapitler. Det er, pa 16 sprak, der du sender dine dikt. Bare 800 kvartetter vil v?re i boken. Diktet kan lese hele verden. E-bok (i form av mobile applikasjoner) vil bli offentliggjort i februar 2016.
Fra tid til annen pa denne siden vil bli publisert poesi deltakarar.

Vennligst merk:
Lov til a konkurrere bare kvartetter.
Du kan skrive poesi pa alle sprak (av 16: engelsk, russisk, polsk, afrikaans, swahili, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, tysk, kroatisk, tyrkisk, dansk, tsjekkisk, ungarsk, norsk).
Dikt uten screenshots er ikke tillatt for konkurransen.
Ved a sende oss et dikt, ikke glem a skrive hva navnet a signere strofe i boken.
Ved a sende oss et dikt, sa godtar du forfatterskap.
Ved a sende oss et dikt, gir du oss rett til a publisere det i boken.

Se ogsa videoen. Thomas Moore kunne skrive et dikt med hjelp av var mobilapplikasjon.